ساخت و ساز

ما اعتماد می سازیم

گروه شرکت های IBC، در کنار فعالیت اصلی خود بخش ساخت و ساز را برای سرمایه گذاری جدید خود انتخاب کرده و شروع به تزریق منابع در آن نموده است. سرمایه گذاری در این بخش با علم به رویکرد های شناخته شده ساخت و ساز صورت گرفته است. در زمان های آتی از شاخه ساخت و ساز گروه شرکت های IBC فعالیت های بیشتری قابل مشاهده خواهد بود.

TOP