آموزش و مشاوره

آموزش
سن نمی شناسد

به عنوان گروه IBC یکی از اولین اولویت های ما آموزش است. از آغاز زندگی اهمیت آموزش و پرورش برای انسان بارز است.

نقش آموزش در زندگی ما غیر قابل انکار است.

IBC با این ذهنیت، در موضوع آموزش و مسائل صنعت تمیزی یکی از پیشگامان در ترکیه می باشد.

در ساختمان آموزشی خود در شهر آنکارا، دوره های بیمارستان و هتل داری، استفاده مناسب از تجهیزات، مجوزهای رسمی بین المللی و استانداردهای بهداشت و پاکیزگی را برگزار و مدارک معتبر اعطا می کنیم.

در این راستا IBC یک بار دیگر چرا در بین شرکت های پیشرو می باشد را اثبات کرده است.

TOP