فرصت های آموزشی و حرفه ای

آموزش،
آینده یک فرد را تعیین می کند

خود را با آموزش و پرورش های مختلف در حالی که تقویت زندگی خود را که شما نمی خواهید برای رسیدن به تعالی در زندگی حرفه ای خود را؟

گروه شرکتهای IBC از قدرت نیروی کار تحصیل کرده آگاه ... ایجاد این دلیل که ما این حمایت با برنامه های آموزشی همه-کار ما را به عنوان بخشی از کار ما در فرایند شروع از کارآموزی و شغل در خارج از آموزش و پرورش. آگاهی حرفه ای که طیف از دانش مربوط به کار به دست آورد و تجربه کارکنان ما همه حرفه، هدف ما به بهترین.

نرم افزار کارآموزی می توانید با پر کردن دانش آموزان فرم ها و کالج به انجام کارآموزی اعمال می شود. دانشجویان ملزم به یک بخش در زمینه تحصیل در فعالیت های شرکت ما اعمال می شود.

تمایل به همکاری با ما دارید؟

می توانید رزومه خود را از طریق سایت kariyer.net برای ما ارسال کنید.

TOP