ابتکار و نوآوری

یک کار یا غیر ممکن است و یا آسان.
هیچ کار سختی وجود ندارد…

همه چیز در حال تغییر با زمان است. از آنجا که ما می دانیم که نوآوری است علاوه بر این مهم به درک ما از پایداری و خدمات جدید برای ارائه خدمات بهتر به شما ما خودمان توسعه پیوسته بر نوآوری شرکت های بزرگ ما تو '' ما به اهمیت نمایش می دهد. IBC و مثل همیشه ما نوآوری را به عنوان یک موسسه فرهنگی فراهم می کند که به ما کمک کند به یک قدم جلوتر.

نوآوری های ما؛
الف. نوآوری در مشتری مداری
ب. نوآوری در محصول
ج. نوآوری در فرآیند
د. نوآوری در استراتژی

TOP