© Işıltan Balabanlı Companies - IBC Group

HİJYEN SERTİFİKASI NEDİR?

Hijyen nedir ? Hijyen Belgesi Hangi Sektörlerde Zorunlu Hale Getirilmiştir? Kısaca Hijyen Sertifikasının Önemi Nedir ? 

Çağımızın problemi haline gelen hijyen bulunduğumuz ortamlarda yapılması gereken davranış ve uygulamaların tümü olup, aynı zamanda sağlığı tehdit etme konusunda ciddi bir boyuta sahip olan en önemli etkendir.

İnsanoğlunun bulunduğu tüm ortamların temiz tutulmasıyla kısaca hijyen sağlanmaktadır.

Hijyen açısından karşılaşılabilecek ciddi boyutlu sorunları engellenmek için bilinçli temizlikler yapılmalı, bu temizlikler için ise uzman kişilerden eğitimler alınarak desteklenmelidir.

2013 yılı 5 Temmuz aylarında yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi yönetmeliğine göre; belli başlı meslek mensupları Hijyen eğitimi ve sertifikası alma zorunluluğu getirilmiştir.

Zorunlu hale gelen belli başlı meslek grupları ise aşağıdaki gibidir;

  1. Kaplıcalar, tattoo ( Dövmeci) ve piercing merkezlerinde çalışanlar,
  2. İşletmelere (otellere v.b.) bağlı veya ayrı; güzellik salonları, masaj salonları, sauna çalışanları,
  3. Her türlü gıda üretimi ve perakende sektöründe çalışanlar kişiler,
  4. Otel, pansiyon, motel, misafirhane ve her türlü konaklama faaliyetinde bulunan işyerlerinde çalışanlar,
  5. Tüketim amaçlı doğal mineralli suların üretimini yapan işletmelerde çalışanlar ve içme suyu tesislerinde çalışanlara;
  6. Erkek – Bayan Kuaförleri,

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından Hijyen Belgeleri verilmekte olup, bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş kurumlar tarafından alınan Hijyen Belgesi’nin hiçbir geçerliliği olmadığı vurgulanarak açıkça  belirtilmektedir.

Hijyen Belgesi Olmayan Firmalara Uygulanan Yaptırımlar ise (belirtilen meslek gruplarında çalışanların elemanların hijyen eğitimi almaması durumunda)1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 ve devamı maddelerinde açıkça belirtildiği şekli ise aşağıdaki gibidir.

 

  • “ Madde 282 – (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.)

Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

  • Madde 283 – (Değişik: 23/1/2008-5728/49 md.)

Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallûk edip 266 ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır.

  • Madde 284 –  66 ve 67 inci maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmağa salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi mucibince cezalandırılır. (1) ”

Yukarıda bulunan kanun maddelerinin hükümleri uygulanmaktadır.

 ArabicEnglishGermanTurkish